Fundación USC Deportiva USC
Inicio > A Fundación > Padroado

Padroado

O Padroado é o máximo órgano de goberno, representación e administración da Fundación USC Deportiva. Segundo os seus Estatutos da Fundación USC Deportiva estará composto por un máximo de doce persoas e por un mínimo de tres. A presidencia da Fundación corresponderá ao Sr/a. Reitor/a da Universidade de Santiago de Compostela e a Vicepresidencia ao Sr. Vicerreitor/a con competencias na actividade físico-deportiva no ámbito da USC.

A Secretaría da Fundación poderá ser elixida de entre os membros do Padroado ou poderá ser designada polo/a presidente/a da Fundación, no caso de ser persoa allea ao mesmo. Neste último caso asistirá as reunións con voz mais sen voto.

O restantes membros do padroado serán designados: pola USC, que poderá designará até cinco membros máis, e no seu caso, polas entidades que adhiran á Fundación, nun número nunca igual ou superior á representación da USC

Na actualidade compoñen o Padroado:

  • Presidente: D. Antonio López Díaz, Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Vicepresidenta: Dna. María del Mar Lorenzo Moledo, Vicerreitora de Comunicación, Cultura e Servizos da USC.
  • Secretaria: Dna. María Esther Martínez Piñeiro.
  • Vogal: D. Antonio Javier Ferreira Fernández.
  • Vogal: D. Torcuato Labella Lozano, representante do Consello Social da USC.
O Padroado é o máximo órgano de goberno, representación e administración da Fundación USC Deportiva e está presidido polo Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.