Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actividades > Actividades > Cartafol de actividade

Cartafol de actividade

   

Curso de fotografía de natureza

22 e 24 de febreiro e 1 de marzo
A natureza foi, dende o comezo, un dos obxectivos principais da fotografía. As paisaxes de lugares remotos e as novas especies de animais que se ían descubrindo encheron as páxinas das primeiras publicacións fotográficas.

Dende aquelas imaxes en branco e negro ata as actuais fotografías que se poden ver en revistas especializadas existe un abismo técnico, pero ambas manteñen a mesma filosofía: gozar da natureza

Enfoque

Neste curso búscase que o alumno, afeccionado a saír ao monte coa súa cámara, coñeza as pautas básicas da fotografía de natureza, dende a fotografía de paisaxe á de plantas e animais. Sempre a través de imaxes, ensinaranse as técnicas máis utilizadas polos fotógrafos de natureza, das cales algunhas se poderán aplicar na próxima saída que fagan ao monte e outras, as máis complicadas de aplicar por cuestión de equipo ou dificultade, que se ben non se utilizarán nun primeiro momento, serviranlle para entender como se fan as imaxes que se ven a diario en revistas ou Internet.

Estrutura

O curso constará de tres sesións organizadas da seguinte maneira:

 • 1. Teoría: Unha primeira sesión de teoría, na que na aula se revisarán as principais técnicas e métodos dos diferentes tipos de fotografía de natureza. Visualizaranse imaxes e falarase do equipo fotográfico. Prepararase tamén a excursión do próximo día.
 • 2. Saída de campo: Seguindo unha ruta acompañados por un monitor da Fundación USC Deportiva, aplicaranse todas as técnicas posibles das vistas anteriormente. Neste caso, a prioridade é enfrontarse a todos os problemas e dúbidas posibles no momento para poder resolvelos co profesor e afondar na aprendizaxe. Fixaranse puntos específicos nos que realizar algunhas prácticas, aínda que en todo momento se promoverá a libre realización de fotografías polos alumnos para que experimenten co medio.
 • 3. Visualización de imaxes: Logo de ter realizado a actividade de campo, e despois de que cada un dos alumnos revise as súas imaxes na súa casa, visualizarase unha selección de imaxes de cada un e comentaranse en conxunto. Desta maneira, os alumnos reforzan o aprendido grazas á crítica do profesor e dos seus compañeiros.

Temario

Introdución:

 • Características xerais e introdución ao concepto de fotografía de natureza
 • Valoración das experiencias e coñecemento dos alumnos

Paisaxe:

 • Definición e características de composición
 • Puntos de vista, liñas e resultado plástico
 • Importancia do detalle, profundidade
 • Control da exposición e profundidade de campo
 • Climatoloxía, estacións e horarios
 • Calidade e acabado
 • Equipo

Fauna: Fotografía de espera:

 • Definición e características
 • O “hide”: tipos e localizacións
 • Uso do teleobxectivo
 • Uso de “trampas”

Fauna: Caza fotográfica

 • Definición e características
 • Tipoloxía de animais
 • Técnicas de achega
 • Vestiario e equipo

Macro

 • Definición e características
 • Tipoloxía de animais e plantas
 • Características ópticas
 • Equipo e accesorios

Vexetación:

 • Planta herbácea
 • Árbores
 • Perfil da especie
 • Entorno e ecosistema

Profesor

O curso será impartido polo fotógrafo Andrés Fraga.

Andrés Fraga leva máis de 10 anos traballando como fotógrafo profesional. Ten traballado para El País e varias revistas estranxeiras, e realizou reportaxes ao longo de Europa,  América, China ou o Sáhara.

Afeito a resolver en situacións complicadas, ten traballado en condicións tan diversas (e adversas) como unha selva tropical, a -25Cº en plena ventisca de neve, ou baixo o sol implacable do deserto.

Compaxina o seu traballo como fotógrafo coa docencia, impartindo cursos e conferencias. Foi un dos membros do proxecto 6MPasos, que no 2010 levouno a percorrer a pé os 6.000 km que separan Nordkapp (Noruega) e Santiago de Compostela.

Duración do curso

14 horas

Datas de realización

 • Primeira sesión: venres, 22 de febreiro
 • Segunda sesión (ruta): domingo, 24 de febreiro
 • Terceira sesión: venres, 1 de marzo

Horario

Venres: De 18:00 a 21:00 horas.

Domingo: De 10:00 a 18:00 horas.

Lugar

 • Os venres: Sede da Fundación USC Deportiva (Praza Pascual Veiga 7, entrechán A, Santiago de Compostela)
 • Ruta: Sarela e Monte Pedroso

Prezo

85 €

Número de prazas

O curso contará cun máximo de 12 prazas e un mínimo de 8. En caso de non acadarse o mínimo establecido, procederase á anulación do curso e á devolución das tasas aboadas.

Inscrición

Pode inscribirse calquera persoa maior de idade que o desexe. As prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.

O prazo de inscrición comezará no momento da publicación do curso na páxina web da Fundación USC Deportiva. No caso de que o día 15 de febreiro non se teña chegado ao mínimo de participantes procederase á anulación do curso. De ter chegado a mínimo de inscritos nesa data pero haber aínda prazas libres, continuará aberto o prazo de inscrición.

A incrición considerarase feita unha vez cuberto o formulario e unha vez que se teña  recibido na Fundación o xustificante do pagamento do curso (no caso de optar polo pagamento on line non é preciso enviar este xustificante).

Forma de pagamento

Existen dúas formas de facer o pagamento:

 • 1. On linePagamentos.
 • 2. Facendo un ingreso ou transferencia nalgún dos seguintes números de conta e facéndonos chegar o xustificante escaneado, por fax, correo postal ou traéndoo presencialmente á sede da Fundación.
  • Caixa Rural Galega: C.c.c: 3070 0035 26 6069384920
  • Novagalicia Banco: C.c.c: 2080 0388 27 3040000932
 • Correo electrónico: contacto@fundacionuscdeportiva.org
 • Fax: 881 975 399
 • Enderezo: Praza Pascual Veiga 7, entrechán A, 15706 Santiago de Compostela

Material necesario

Cada participante no curso deberá traer a súa cámara. Recoméndase que teña posibilidades de uso manual, pero non é imprescindible.
Para a ruta, cada inscrito deberá levar auga e comida para o día e roupa e calzado axeitados para o sendeirismo.

Renuncia á praza e devolución dos ingresos

As cantidades pagadas só serán devoltas cando non se poida utilizar o servizo por causa de forza maior non imputable ao interesado. Estas causas deberán ser debidamente xustificadas na solicitude de devolución que se formule, debendo achegar a esta os documentos xustificativos que en cada caso correspondan. Fóra destes casos, non se efectuarán devolucións das cantidades pagadas.

Protección e seguridade dos datos

Informamos que os datos persoais que se faciliten serán incorporados a un ficheiro titularidade da Fundación USC Deportiva, ao abeiro do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, e co fin de xestionar as actividades e difusión dos eventos organizados pola Fundación, sabendo que se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante unha petición escrita dirixida á Fundación USC Deportiva, Praza de Pascual Veiga, 7, entrechán A, 15706, de Santiago de Compostela.

A inscrición na actividade supón a aceptación e o compromiso destas normas.